bird
sun

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Białej Podlaskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Samorządowego Nr 15 im. Juliana Tuwima w Białej Podlaskiej.

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-25.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Białej Podlaskiej zapewnia dostępność cyfrową elementów stron internetowych lub aplikacji mobilnych określonych w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy przez ich umieszczenie na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Niestoruk, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 83 341-67-81. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek IV Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica
Do budynku prowadzi jedno wejście od strony parkingu. Wejście nie posiada barier architektonicznych i jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wszystkie korytarze i pomieszczenia na parterze są dostępne, w tym sekretariat i pomieszczenia administracyjne. Dostęp na wyższe piętra nie jest możliwy ze względu na barierę w postaci schodów. Na parkingu przed wejściem wyznaczono miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia
Do budynku prowadzi jedno wejście od strony parkingu. Wejście nie posiada barier architektonicznych i jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wszystkie korytarze i pomieszczenia na parterze są dostępne. Dostęp na wyższe piętra nie jest możliwy ze względu na barierę w postaci schodów. Na parkingu przed wejściem wyznaczono miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Przedszkola Samorządowego nr 15 im. Juliana Tuwima
Do budynku prowadzi jedno wejście od strony parkingu. Przed wejściem znajduje się podjazd zapewniający dostęp do budynku dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wszystkie korytarze i pomieszczenia na parterze są dostępne. Dostęp na wyższe piętra oraz do szatni i salek w piwnicach nie jest możliwy ze względu na bariery w postaci schodów. Na parkingu przed wejściem wyznaczono miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

  • W budynkach nie ma żadnych udogodnień dla osób niewidomych, niedowidzących, głuchych czy słabo słyszących.
  • Do wszystkich budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i on-line.